Cele i zadania Ośrodka

 

Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, proekologicznych, prozdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, profilaktycznych i opiekuńczych na rzecz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży - uczniów i wychowanków warszawskich szkół i placówek oświatowych, a także organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla nauczycieli i pracowników jednostek prowadzonych przez m. st. Warszawę.

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1) pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy nauczania;

2) promowanie zachowań proekologicznych i zdrowego stylu życia;

3) rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku i podnoszenie sprawności fizycznej;

4) rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki;

5) współpracę z radami pedagogicznymi szkół i placówek oświatowych w zakresie wynikającym z realizacji zadań statutowych Ośrodka.

 

Rejestr zmian
16.03.2021 - Edycja tekstu - Małgorzata Tyczkowska
17.03.2021 - Edycja tekstu - Małgorzata Tyczkowska