Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie

PPS Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie
zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ośrodka zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie.http://www.gawrychruda.pl/

Data publikacji strony internetowej:2018-05-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku oraz treści nie wytworzone lub nie nabyte przez PPS Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie – m.in. załączniki do dokumentacji przetargowych

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-02. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Sowul, adres poczty elektronicznej biuro@gawrychruda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875639312. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor PPS Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie

Adres organu odwoławczego: PPS Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: biuro@gawrychruda.pl

Telefon organu odwoławczego: 875639312

Dostępność architektoniczna

PPS Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki

Ośrodek podstawową działalność prowadzi w 27 budynkach murowanych i drewnianych rozstawionych na 5 hektarach uporządkowanego lasu.
Do większości budynków prowadzą schody i brak jest pochylni dla osób poruszających się na wózkach.
Przy głównym wejściu do budynku administracyjno-recepcyjnego znajduje się pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami.
W dwóch budynkach murowanych kilkukondygnacyjnych na parterze są po cztery pokoje dostosowane dla osób poruszających się na wózku.
Budynek stołówki posiada zmodernizowany wjazd dla osób poruszających się na wózku. W budynku stołówki znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych..
W budynkach murowanych wykonano wyróżnienie kontrastowym kolorem początku i końca biegów schodowych oraz spadków poziomów podłogi.
W budynku administracyjno-recepcyjnym umieszczono krzesło ewakuacyjne.
W budynkach nie ma wind.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma informacji głosowych.

Miejsca parkingowe
Na terenie ośrodka wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Komunikacja miejska
W bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka nie ma przystanku autobusowego
Tłumacz języka migowego
Ośrodek zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego on-line w dniach pon.-pt. w godzinach 8:00-16:00.
Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia

1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB

2. strona posiada wersję o dużym kontraście

3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych.
Ośrodek „Zatoka Uklei” nie posiada aplikacji mobilnych.