Organizacja Ośrodka

 

Szczegółową organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

Ośrodek realizuje zajęcia okresowe i okazjonalne stosownie do potrzeb zgłaszanych przez szkoły i placówki oświatowe m.st. Warszawy oraz przez organ prowadzący.

Ośrodek realizuje zajęcia stałe ujęte w tygodniowym rozkładzie zajęć dla stałych grup dzieci i młodzieży.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć stałych wynosi co najmniej 2 godziny.

Szczegółową organizację zajęć na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny.

Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok.

Organami Ośrodka są Dyrektor, Rada Pedagogiczna i samorząd wychowanków.

 


Rejestr zmian:
16.03.2021 - Edycja tekstu - Małgorzata Tyczkowska
17.03.2021 - Edycja tekstu - Małgorzata Tyczkowska